Första ansökan - formulär

Inledning

Vänligen fyll i detta formulär om du vill utöva dina rättigheter enligt Den allmäna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Om du fyller i detta formulär för en annan persons räkning fyll i formulärets delar 1 och 2. Om du fyller i detta formulär för att få information om dina egna personuppgifter fyll i endast del 1 .

Del 1 – fylls i av alla

 1. Ange uppgifter om dig:


  (dagtid)
  (kvällstid)
 2. [Alla utom nuvarande anställda] Vänligen bifoga din identitetshandling. Om vi inte kan identifiera er kommer vi kanske inte att kunna reagera på din ansökan:
  • [hos nuvarande kunder och leverantörer eller personer med vilka vi har ett pågående avtalsförhållande]
   Ditt kundkonto- eller leverantörskontonummer [eller annan identifieringsuppgift]:
  • [alla andra] En kopia av nyligen erhållen avräkningsfaktura för energiförbrukning med ditt namn och adress, tillsammans med en kopia av ditt ID-kort eller körkort eller pass med ditt namn och aktuell underskrift. Vänligen förse samtliga kopior av dessa identitetshandlingar med ett skriftligt samtycke till att handlingen i fråga kopieras för att din ansökan kan behandlas. Om det gäller bara en enkel begäran avseende uppgifter som används för deltagande i konsumenttävling eller annan reklamtävling, uppge endast de detaljer som har samband med denna tävling.
 3. Vänligen beskriv ditt förhållande gentemot bolaget, ex. anställd eller kund, och ange om det handlar om ett tidigare eller pågående förhållande:
 4. Vilken rättighet enligt GDPR vill du utöva i samband med dina personuppgifter? Exempel: du vill känna till närmare uppgifter om ditt konto:
 5. Om du vill få information om dig som vi registrerar ange så detaljerade svar på följande frågor som möjligt så att vi kan söka efter information som din ansökan avser. Observera att ju mer omfattande sökningen blir desto längre tid tar det att lämna denna information:
  1. Tror ni att uppgifterna finns i manuella register?
  2. Om ja, besvara följande frågor:
  3. Tror ni att uppgifterna dokumenteras i form av e-post eller annat datorformat?
  4. Om ja, ange följande detaljer:
 6. Vänligen ange så många detaljer som möjligt i samband med skälen till att du vill utöva din rättighet/grund på vilken du lämnar in denna ansökan.
 7. Om det gäller dig, ange detaljer i samband med eventuella fel i uppgifter om er som vi registrerar, eller uppgifter som inte längre är aktuella.
 8. Om det gäller dig, ange nedan detaljer om den organisation till vilken du vill överföra dina personuppgifter.


Del 2 – fylls i endast av de personer som lämnar in ansökan för en annan persons räkning

 1. Uppge detaljer om person för vars räkning du lämnar in ansökan:


  (dagtid)
  (kvällstid)
 2. Förklara ditt förhållande till den ovannämnda personen (t.ex. förälder, juridiskt ombud ):
 3. Bifoga ett bevis om bemyndigandet att agera för den ovannämnda personens räkning.

Del 3 – avser alla

Kontrollera att du har bifogat samtliga följande handlingar till formuläret:
 • Identitetshandling (om denna krävs och endast om rättsliga krav uppfyllts – dvs. om du samtycker till att tillhandahålla en kopia för att din ansökan kan behandlas).
 • Bevis om bemyndigandet att agera för en annan persons räkning (om detta krävs).

Om du efter mottagandet av uppgifterna som du krävt anser att vi inte reagerat adekvat på din ansökan, ska du omedelbart underrätta personal.data@eu.asahibeer.com och ange skälen till detta. Vi kommer att undersöka uppgifterna och underräta dig om åtgärder som vi har vidtagit för att behandla din ansökan, eventuellt om skäl till varför vi inte vidtagit några andra åtgärder, och vi kommer att överföra uppgifterna till dig om du önskar väcka talan eller söka rättslig prövning.

Sökandens personliga garanti: Genom att skicka av detta formulär intygar jag att de ovannämnda uppgifterna är sanningsenliga och korrekta . Jag är medveten om att oriktiga eller vilseledande uppgifter, särskilt ex. uppgivande av falsk identitet eller utövande av mina rättigheter i syfte att skada eller på annat sätt kränka ert bolag eller annan tredje part, kan klassificeras som åsidosättande av rätten eller överträdelse eller till och med brott som är straffbart enligt tillämplig lagstiftning och kan leda till mitt skadeståndsansvar..