O nás

Obchodní firma: od 01.08.2017 Asahi Brands Europe a.s., do 31.07.2017 SABMiller Brands Europe a.s. (dále „ABE” nebo „Společnost“),

Sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČo 29115779
Obchodní společnost zřízená podle práva České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1591

Trade name: As of 01 August 2017 Asahi Brands Europe a.s., till 31 July 2017 SABMiller Brands Europe a.s. („ABE” or the “Company”)

Registered office: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, Czech Republic, ID no. 29115779
The Company is organized and existing under the laws of the Czech Republic, recorded in Commercial Register kept by Regional Court in Plzeň, CR, section B, file 1591

 

Společnost ABE vznikla v roce 2011 odštěpením mezinárodní obchodní jednotky od pivovarské společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. ABE tak získala formálněprávní nezávislost pro své mezinárodní obchodní aktivity vykonávané od roku 2000 pod hlavičkou Plzeňského Prazdroje. Hlavní podnikatelskou činností ABE je mezinárodní řízení značek piv či jiných nápojů vyráběných sesterskými společnosti ze střední Evropy, které byly dříve členy již neexistující skupiny SABMiller plc. Aktivity Společnosti se v minulosti soustředily především na podporu a distribuci nejcennějších mezinárodních značek jako např. Grolsch, Peroni, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, v současnosti tvoří značkové portfolio Společnosti středoevropská piva, především Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Gambrinus, Tyskie, Lech. ABE přímo působí v mnoha zemích prostřednictvím svých zahraničních poboček či kanceláří registrovaných v Rakousku, Německu, Španělsku a, Švédsku. ABE se stala též uznávaným hráčem na poli dodávek piv pro segment „Travel Retail a Duty Free“ v celém světě.

Základní kapitál Společnosti je Kč 11.458.750, což představuje 2.291.750 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  5,-- Kč. Do dne 10.10.2016 vlastnil akcionář Pilsner Urquell Investments B.V. 2.000.000 ks akcií představujících 87,27% základního kapitálu a částku ve výši 10.000.000 Kč, druhý akcionář Grolsch International B.V. vlastnil 291.750 ks akcií představujících 12,73% základního kapitálu a částku Kč 1.458.750 Kč. Od 10.10.2016 měla Společnost jediného akcionáře - společnost Pilsner Urquell Investments B.V., která vlastnila všech 2.291.750 ks akcií. Společnost SABMiller Brands Europe a.s. byla do 10.10.2016 součástí koncernu - kapitálové skupiny SABMiller plc., od 10.10.2016 byla součástí skupiny největší světové pivovarské skupiny Anheuser Busch InBev („AB InBev“), která k tomuto dni převzala kontrolu nad dřívější skupinou SABMiller plc.Na podzim roku 2016 zahájila AB InBev jednání o prodeji Společnosti (spolu s jinými dříve členskými společnostmi ze skupiny SABMiller působícími v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Jižní Korey). Tato jednání vyústila v prosinci 2016 v dohodu o prodeji Společnosti japonské pivovarské jedničce Asahi group. Převod ABE byl realizován dne 31.03.2017 formou prodeje akcií ABE na Asahi group, jmenovitě na společnost Asahi Breweries Europe Limited. Tím byly splněny podmínky stanovené Evropskou komisí v rozhodnutí o schválení transakce převzetí skupiny SABMiller skupinou AB InBev. Počínaje dnem uzavření dohody o převzetí skupiny SABMiller skupinou AB InBev trval celý proces celkem 565 dní. Obchodní firma (jméno) Společnosti z dob před těmito kapitálovými změnami (SABMiller Brands Europe a.s.) byla počínaje dnem 01.08.2017 změněna na Asahi Brands Europe a.s.

 

Formed in 2011 by separation of an international market management unit from the Czech beer brewing company Plzeňský Prazdroj, a.s., the Company gained formal independence for its international business activities carried out since 2000 under the heading of Plzeňský Prazdroj. ABE’s core business has been the international management of beer brands and other beverages produced by its Central European group companies, the members of the former, currently non-existing SABMiller plc group of companies. In the past, ABE’s activities focused first of all on the promotion and distribution of international worthmore brands like Grolsch, Peroni, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel., currently the brand portfolio of ABE includes Central European brands, mainly Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Gambrinus, Tyskie, Lech. The Company directly operates via its cross-border branches/registered offices located in Austria, Germany, Spain and Sweden. The Company has also become a recognized player in the supplying of beer to Travel Retail and Duty Free market segments across the world.

The registered capital of the Company is CZK 11,458,750 represented by 2,291,750 common materialized registered shares, nominal value of CZK 5.-- each. Until 10 October 2016 the shareholder Pilsner Urquell Investments B.V. owned 2,000,000 shares representing 87.27% of registered capital and amount of CZK 10,000,000, the other shareholder Grolsch International B.V. owned 291,750 shares representing 12.73% of registered capital and amount of CZK 1,458,750. As of 10 October 2016 the Company had a single sole shareholder – the company Pilsner Urquell Investments B.V. which owned all 2,291,750 shares. Until 10 October 2016 the Company was the member of the business concern – group SABMiller plc, since 10 October 2016 it was the member of the world’s greatest beer brewing group Anheuser Busch InBev (“AB InBev”) which, as of the a.m. date, took over control over the previous SABMiller plc group. In the autumn 2016 AB InBev started to negotiate on the transfer of the Company (together with other previous SABMiller organizations in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and South Korea). In December 2016, the negotiations have resulted in the agreement for the sale of ABE to the leading Japanese beer brewing group Asahi. ABE’s transfer to Asahi group, more precisely, AB InBev’s sale of all Company’s shares to the company Asahi Breweries Europe Limited, has been effectively accomplished on 31 March 2017. By the shares sale, the conditions imposed on the AB InBev – SABMiller transaction by the European Commission were fully met. Starting from the day of agreement on the takeover of the SABMiller plc group by AB InBev the whole process lasted 565 days. The previous trade name of the Company from the period before the aforementioned changes (SABMiller Brands Europe a.s.) has been changed to Asahi Brands Europe a.s., as of 01 August 2017.

 

Výpis z obchodního rejstříku / Certificate of Incorporation - excerpt from the Czech Trade Register zde/here